ZŠ Trnka Dobříš

Přírodopis

Září až říjen

Znalosti a vědomosti:

 • Vím, co je Teorie Velkého Třesku a o čem pojednává.
 • Zařadím planetu Zemi do správné soustavy a galaxie.
 • Znám strukturu zemského tělesa a vrstvy stručně charakterizuji.
 • Vím, jakým pravděpodobným sledem událostí vznikl život na Zemi. 
 • Dovedu vyjmenovat jednotlivá geologická období ve vývoji života na Zemi a přiřadit k nim nejdůležitější organismy, které se v té době vyvíjely.
 • Popíšu základní projevy života.
 • Znám podmínky nutné pro život a rozumím jejich nepostradatelnosti pro organismy.
 • Vím, jaké existují vztahy mezi organismy a rozdělím organismy podle způsobu výživy.

Dovednosti a schopnosti:

 • Z textu či povídání vyberu nejdůležitější informace a dovedu je reprodukovat vlastními slovy a použít.
 • Na zadané téma vyhledám informace v učebnici, encyklopedii nebo na internetu a dovedu je jasně a stručně přednést.

Praktické dovednosti:

 • Ve dvojici dovedu připravit biologický preparát a prohlédnout jej pomocí mikroskopu. Z pozorování udělám zápis.

Data:

 • Velký Třesk.
 • Vznik planety Země.
 • Vznik života na Zemi.

Pojmy:

 • Teorie Velkého Třesku.
 • Atmosféra, litosféra, hydrosféra a biosféra.
 • Evoluční teorie.
 • Podmínky života.
 • Projevy života.
 • Fotosyntéza.
 • Konzumenti (býložravci, masožravci, všežravci), producenti, rozkladači, potravní pyramida, potravní řetězec.
 • Symbióza, predace, parazitismus.


Plán na školní rok
 • Vznik života na Zemi, život na Zemi (podmínky, projevy, vztahy), zkoumání přírody
 • Buňka - základní stavební a funkční jednotka 
 • Soustava organismů - systém
 • Přehled organismů
   • Viry
   • Prokaryota (bakterie, sinice)
   • Houby, řasy, lišejníky
   • Prvoci
   • Žahavci
   • Ploštěnci, hlístice
   • Měkkýši
   • Kroužkovci
   • Členovci
   • Ostnokožci
 • Člověk a příroda (společenstvo, ekosystém, zásah člověka do přírody, ochrana přírody)

Plán se může dle aktuální situace ve škole. 

Co se hodnotí
 • Znalosti a vědomosti - testy, písemné práce.
 • Práce v hodinách - aktivita při samostatné práci i práci ve skupinách.
 • Domácí úkoly formou referátu - krátké, předem připravené povídání na určité téma.
 • Praktické dovednosti - laboratorní práce (dodržení návodu, postupu a vytvoření zápisu dle zadaných kritérií).
Pomůcky na hodinu
 • velký kostičkovaný sešit
 • učebnice a pracovní sešit
 • portfolio
 • psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo