ZŠ Trnka Dobříš

Český jazyk

Kontakt - ČJ / Jana Zajícová

zajicovajana<zavináč>zstrnka.cz

září - Učím se psát vyprávění svého zážitku (Dílna psaní)

Jaké má osobní vyprávění charakteristiky - zkoumání mentorského textu

 

září - Podle čeho si vybírám knihu (Dílna čtení)

metoda KATAPULT

 

září - Rozbor stavby slova (učebnice str. 19 - 21)

Dokáži:

Rozdělit slovo na předponu, kořen, příponovou část (popřípadě příponu a koncovku).

Tvořit přídavná jména odvozováním pomocí přípony -ský.

Poznám a utvořím slova příbuzná

 

Termíny:

předpona, kořen, přípona, koncovka, slova příbuzná, odvozování, slovo základové, slovo odvozené, střídání souhlásek při odvozování (Praha - pražský)

 

Český jazyk čtenářství - plán     (může se měnit v závislosti na situaci ve škole a ve třídě)

Čtenářské strategie: jak vybírám kníhu, vyjasňování, mapa příběhu (postavy, prostředí, děj, zakončení), předvídání, hledání souvislostí, kladení otázek, shrnování, rozlišení fakta a názoru

Žánry: eposy, báje, zakázaná literatura v období komunismu, fejetony, naučné texty, dobrodružná literatura, cestopisy, poezie, fantasy

 

Český jazyk pisatelství - plán     (může se měnit v závislosti na situaci ve škole a ve třídě)

Učíme se jak psát: vyprávění vlastního zážitku, názorovou esej na základě informativního textu, vlastní vymyšlený příběh

 

Český jazyk gramatika - plán na školní rok

Stavba slova, vznik nových slov, slova příbuzná, tvoření slov příponou -ský

Předpony ob-, od-, nad-, ob-, skupiny hlásek bje/bě, pě, vje/vě, mě/ mně

Předpony s-, z-, předložky s, z

Y/I po obojetných souhláskách, vyjmenovaná slova

Slovní druhy

Podstatná jména - mluvnické kategorie, vzory, pomnožná, hromadná, látková, vlastní, obecná

Přídavná jména - druhy, vzory, jmenné tvary, stupňování

Zájmena - druhy, skloňování já, ty, my, vy, sebe, ona, ono, můj, tvůj, svůj, její

Číslovky - druhy, skloňování

Slovesa - mluvnické kategorie, časování

Shoda podmětu s přísudkem

Druhy podmětu, druhy přísudku