ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

ŘÍJEN

Co bych měl/a zvládnout:

ČESKÝ JAZYK  gramatika
 • STAVBA SLOVA
 • zdvojování hlásek na začátku slov, předpony roz-, bez-, nad-, pod-, před-, od-, vz-; změny hlásek při odvozování slov
 • správné zapisování předpon s-, z-, vz-, předložek s a z
 • správné zapisování skupiny slyšeného bje, pje, vje, mě/mně 
ČESKÝ JAZYK  čtenářství
 • čtenářská dovednost - předvídání - žák formuluje, jak se bude text dál vyvíjet (obsah, dějová linie), předpovědi zdůvodňuje, a to vodítky z textu, svou čtenářskou nebo životní zkušeností
 • čtenářská dovednost - shrnování - žák vystihne podstatné myšlenky textu a samostatně je vyjádří; učí se dělat si poznámky z výkladu či textu
ČESKÝ JAZYK  psaní a komunikace
 • osobní vypravování - dokončení textu, konzultace, oprava chyb, přepis načisto
 • prezentace vlastního textu před spolužáky
MATEMATIKA
 
 •  
 •  

ANGLICKÝ JAZYK
 • používat slovíčka z okruhu rodina a mezilidské vztahy
 • tvořit zjišťovací otázky na téma rodina
 • používat slovesa TO BE a TO HAVE v kladné větě, záporu a otázce
 • umím používat přídavná jména popisující charakter osoby
 • umím popsat, jak se snídá ve světě i jak snídám já
PŘÍRODOPIS
 • Zkoumám okolí školy, přírodní badatelny.
 • Seznamuji se s pojmem věda a se vším, co zahrnuje, zkouším si různé experimenty a bádání, seznamuji se s bezpečností práce v laboratoři, zapojuji se do programu GLOBE.

ZEMĚPIS
 •  
FYZIKA
 •  
DĚJEPIS
 •  
OBČANSKÁ VÝCHOVA
 •  
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
 • téma: Místo, kde žiji
 • vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření
INFORMATIKA
 • pracovat s aplikacemi v rámci svého školního účtu
 • prozkoumat možnosti google classroom a google kalendáře
TĚLESNÁ VÝCHOVA
 • vybíjená
 • chůze - opatření v rámci pandemie Covid - 19
PRACOVNÍ ČINNOSTI
 • projekt - Místo, kde žiju
 • pokus - týdenní sběr odpadků ve třídě, odhad procentuálního složení
 • redukce plastového odpadu formou šití látkových pytlíčků na potraviny - základy šití na šicím stroji, práce se střihem
 • pěstitelství - příprava záhonu na zimu
 • tvorba nového vyvýšeného záhonu - práce s konstrukcí, nákresem, realizací, spolupráce ve skupině
 • bezpečnost při používání pracovních nástrojů, ošetření zranění
HUDEBNÍ VÝCHOVA
 •  

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
 •