ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

ČERVEN 2023

 Co bych měl/a zvládnout:
ČESKÝ JAZYK
gramatika

(červen 2023)

 • ve větě určit základní skladební dvojice
 • používat pravidla pro shodu přísudku s podmětem (i nevyjádřeným a několikanásobným) - psát správné koncovky
 • poznat souvětí, určit počet vět a zapsat jeho stavbu pomocí větného vzorce
 • psát pečlivě a pozorně - nezapomínat na doplnění diakritických znamének
ČESKÝ JAZYK
komunikace

 

 • dokončit svůj vlastní příběh a zveřejnit ho spolužákům
 • správně zapisovat přímou řeč
 • dodržovat zásady slušné komunikace (naslouchat, neskákat druhým do řeči,...)
ČESKÝ JAZYK
literární výchova
 
 • aktivně využívat a rozvíjet čtenářské strategie (kladení otázek, předvídání, shrnování, vyjasňování)
 • při čtenářské dílně si číst soustředěně, na otázky k textu odpovídat celými větami
MATEMATIKA 

(červen 2023)

 • umím roztřídit data podle různých závislostí
 • poradím si se základními rovnicemi o jedné neznámé
 • seznámím se s úhly a dokáži říci, jak určit jejich velikost
ANGLICKÝ JAZYK 
 
 • mluvit o svém volném čase a běžných činnostech

 • tvořit přítomný čas prostý- otázky, zápor i kladné věty
 • zeptat se na čas a vyjádřit kolik je hodin
 • znát vybrané sporty v angličtině
 • umět popsat můj pokoj a místo, kde bydlím
 • projekt "My free time"- prezentace
ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 

Přírodověda
 • pojmenovat důležité orgány lidského těla a vysvětlit k čemu slouží
 • vysvětlit, jak fungují některé orgánové soustavy
 • pojmenovat etapy lidského života
 • znát rozdíly mezi fázemi lidského vývoje
Vlastivěda
 • znát reformy Marie Terezie a Josefa II.
 • vědět co přinesla průmyslová revoluce
 • vědět co přineslo národní probuzení
 • orientovat se v událostech revolučního roku 1848
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
 
 • Svět je plný objemu
 • kreslím zátiší, pro vyjádření objemu používám šrafování
PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

 •  
TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 •  

HUDEBNÍ VÝCHOVA
 •