ZŠ Trnka Dobříš

Když chybím...

Pokud někdo chybí, tak zde bude vypsáno, co je třeba doplnit a dodělat v pracovních sešitech. Pokud tu nic není, neznamená to, že zahálíme, ale že jsme v plné sestavě a fit:-).

Středa 1.6. 2022

Anglický jazyk

popis zvířate vlastního výběru a jeho přirozeného prostředí (inspirace v SB str. 90)

Středa 11. 5. 2022

Český jazyk

- prohlubování znalostí o přísudku jmenném se sponou - těžší WW zde

- P.S. str. 67/celá

Vlastivěda

- opakovali jsme orientaci na mapě - pohoří, vodstvo, kraje a krajská města - příště si napíšeme opakování

- poslechli jsme si první dva referáty - byl to skvělý zážitek

- popovídali jsme si o Praze - sdílím s Vámi prezentaci, o kterou jsme se opírali (pouze ta první - černá - část)

- udělali jsme si zápisky o Praze

Úterý 10. 5. 2022

Český jazyk

- rozlišování přísudků slovesných a jmenných se sponou

- učebnice str.155/2 a 156/1,2 + 157/3,4

- trénovat lze i zde

Matematika

- sčítání a odčítání desetinných čísel - desetiminutovka

- trénování násobení desetinných čísel mimo pracovní sešity (od lehčích po složitější)

- lehčí typy př. zde

- těžší např. 57,07.1,25; 0,58.1,7; 258,1.0,003 atd.

Pondělí 9. 5. 2022

Český jazyk

- určovali jsme si podměty a přísudky ve větách - zaměření na podmět nevyjádřený

- učebnice str. 158

Matematika

- prohlubovali jsme sčítání a odčítání desetinných čísel mimo pracovní sešit

- vypočítej si příklady typu (125,54 + 28,9; 657,08 - 25,5...)

- vyvozovali jsme si princip násobení desetinných čísel

Pátek 6. 5. 2022

Český jazyk

- hledání základních skladebních dvojic a jejich rozvíjení

- učebnice str. 154 - vyjádření podmětu přídavným jménem, zájmenem a číslovkou

- P.S. str. 66/1,2

Matematika

- opakování toho, jak se počítá obvod a obsah u čtverce a obdélníku

- P.S. str. 4 - rýsování podle zadání (čtverec, obdéník a trojůhelník) - pozor, ať se to tam vejde

- počítání obvodů a obsahů - u trojúhleníka je to jen pro bystré hlavičky, jak si s tím poradí!

Čtvrtek 5. 5. 2022

Český jazyk

- psali jsme diktát

- opakovali jsme si rozlišování vět jednoduchách a souvětí (procvičení např. zde)

- určovali jsme v textu podmět a přísudek (procvičení např. zde)

Matematika

- porovnávali jsme různá desetinná čísla

- P.S. str. 26/2,3,4

Přírodověda

- opakovali jsme znalosti v tématu Vesmír (čeká vás krátké opakování)

- bavili jsme se o podnebných pásmech

- děti pracovaly ve skupinkách - vždy jedna skupinka zkoumala jedno podnebné pásmo

- stihli jsme odprezentovat pouze pásmo tropické a subtropické - do emailu pošlu scany textu, se kterým děti pracovaly (stačí si pročíst, zápisky budeme dělat společně říští hodinu)

Středa 4. 5. 2022

Český jazyk

- dopracovávali jsme opakovací stránku z P.S. (str. 65)

- ve zbytku hodinu si dopracovávaly děti zpětně to, co nestíhaly nebo jsme vynechali

Vlastivěda

- psali jsme práci na opakování informací o Evropské unii (budete psát - opakovat můžete podle odkazů z minulého týdne zde vložených) 

- opakovali jsme s pomocí mapy informace o pohoří a vodstvu ČR, krajích a krajských městech

- z pomocí mapy jsme zakreslovali do slepé mapy - pracovní list pošlu emailem

- mohu pro zopakování je zde prezentace z loňského roku

- procvičovat můžete například na těchto odkazech - pohoří, vodstvo, kraje a krajská města

Úterý 3. 5. 2022

Český jazyk

- určování mluvnických kategorií u sloves (osoba, číslo, způsob, (čas)) - pozor! Čas určujeme jen u oznamovacího způsobu!!!

- učebnice opakování na str. 151

- P.S. str. 65 (nestihli celé - budou dodělávat zítra)

Matematika

- opakování toho, co jsou to zlomky a desetinná čísla - převádění jednoduchých zlomků na desetinná čísla a naopak

- učebnice str. 80/1,2

- P.S. str. 26/2 a) i b)

Pondělí 2.5. 2022

Matematika

- slovní úlohy, ve kterých můžeme využít rovnice 

- učebnice str. 76/1,2,6

- P.S. str. 23/2,3 a 24/5

Anglický jazyk

SB str. 72- přečti si článek o Amazing animal senses

zapoakuj si slovíčka a gramatiku z celé UNIT 4 OUR SENSES- např. sweet, bitter, salty, sour, spicy, rough, smooth, delicious...

Otázky jako:  Jak to chutná? = How does it taste? Odpověď: Chutá to skvěle! = It tastes delicious.

V pondělí 9.5. TEST budou psát všichni, kdo nepsali a kdo si chtějí napsat znovu

Pátek 29. 4. 2022

Český jazyk

- pokračovali jsme v procvičování slovesných tvarů - tentokrát se zaměřením na rozkazovací způsob

- napiš 10 sloves v rozkazovacím způsoby - snaž se hledat tvary v různých osobách. Co se děje?

- učebnice str. 145/2,3

- P.S. str. 63/2, 3, 4

Matematika - geomterie

- společné opakování učiva o úhlech

- měření různých úhlů, rýsování úhlů podle zadání

- učebnice str. 72/2,3,5

- P.S. str. 20/1

- vyvozovali jsme soušet vnitřních úhlů u trojúhelníku - různých

Čtení a pisatelství

- děti si ve čtenářství prošly čtenářskou lekcí o "Lajce" - trénovaly čtenářské strategie při práci s textem

- děti pokračovaly ve psaní svých příběhů

Čtvrtek 28. 4. 2022

Český jazyk

- opakování sloves v čase minulém - důraz na zvratná slovesa (sis, ses)

- učebnice str. 14,141

- P.S. str. 62/4, 5

Matematika

- úlohy na rovnice - učebnice str. 77/8

- P.S. str. 23/3

Přírodověda

- kontrola pracovních listů z minulé hodiny - opakování "Člověk ve Vesmíru"

- sledování tohoto videa - noční obloha

- povídání o hvěznách a souhvězdích - překreslování některých známých souhvězdích

Středa 27. 4. 2022

Český jazyk

- povídali jsme si o dvou slovesných tvarech v čase budoucím - SLOŽENÝ a JEDNODUCHÝ - učebnice str.  138,139

- do sešitu jsme psali cvičení 4 ze strany 139

Vlastivěda

- opakovali a prohlubovali jsme informace o Evropské unii - např. zde a zde

- shrnutí v následující prezentaci

- pracovní list (na poznámky k učivu) jsem Vám přiložila k hromádce sešitů a učebnic

Úterý 26. 4. 2022

Český jazyk

- opakování slovesných tvarů, určování osoby, čísla a času

- sloveso být v přítomném čase a zájmeno si, se - rozlišování psaní jsem/sem, jsi/si - možné procvičit zde a zde

- učebnice str. 136/137

- P. S. str. 62/1,2,3

Matematika

- stále procvičujeme rovnice o dvou neznámých (dosazovací metodou) do sešitu

Pátek 22. 4. 2022

Český jazyk

- dokončení stránky v P.S: str. 61

- určování mluvnických kategorií u slovech nalezených volně v textech svých knih

Matematika

- počítání soustav jednoduchých rovnic o dvou neznámých do sešitu

- procvičujte alespoň klasické rovnice např. takové

Čtvrtek 21. 4. 2022

Český jazyk

- připomenutí učiva o slovesech - nacházení v textu, rozlišování určitých a neurčitých (infinitivu)

- učebnice str. 134

- P.S. str. 61/1,2,4

Matematika

- počítání soustav rovnic o dvou neznámých

- v učebnice je modelace těchto příkladů na str. 76 - ale to těžké z toho pochopit...:-( 

Přírodověda

- vyhledávali jsme na internetu informace k dobývání vesmíru

- pracovní list zašlu emailem

Středa 20. 4. 2022

Vlastivěda

- psali jsme písemnou práci shrnující informace o 5 velkých státech Evropy (před velikonocemi jsme psali ještě jednu) - čeká tu na Vás - opakujte si (Španělsko, Itálie, Rusko, Francie, Velká Británie)

- povídali jsme si o Evropské unii a její funkci - krátké shrnující video např. zde(pozor, video je staršího data a jmenují tam Anglii, která z EU vystoupila)

- různé otázky týkající se EU k dohledání zde(např. konkrétní státy k dnešnímu dnu, historie atd.)

Matematika (z pondělí)

- procvičovali jsme zapisování roznic z prostředí zvířátek Dědy Lesoně

- modelovali jsme si soustavy rovnic o dvou neznámých ve prostředí zvířátek Dědy Lesoně

- nepracovali jsme v učebnici a pracovním sešitu - není na to prostor a děti to potřebují procvičovat - je to těžké téma

Středa 6. 4. 2022

Český jazyk

- opakovali jsme rozřazování druhů číslovek a psaní tečky za řadovou číslovkou - mimo jiné i např. zde

- opakovali jsme si skloňování číslovky dva, dvě, oba, obě - učebnice str. 126 /2 a trénování např. zde 

- učili jsme se skloňovat číslovky tři, čtyři - učebnice str. 127

- P.S. str. 59/ celá

Vlastivěda

- opakovali jsme si informace z předchozí hodiny (Francie, Španělsko)

- procházeli jsme si informace o Itálii a Velké Británii a vytvořili zápisky - podpůrná prezentace k zápiskům důležitých údajů zde

Pondělí 4 . 4., Úterý 5 . 4.

Anglický jazyk

- opakování slovíček BODY PARTS- křížovka (hlašte se o ní po příchodu do školy)

- opakování slovíček SENSES  a ADJECTIVES (smooth, rough, dry, ugly, delicious,...)

-SB pg.  69    - popiš pomocí vět obrázek, použij sloveso smyslů vypadá namísto je (The sky looks ..., The trees look...)

Český jazyk

- opakovali jsme rozřazování druhů číslovek mimo jiné i např. zde

- učili jsme si skloňovat číslovku dva, dvě, oba, obě - učebnice str. 126/1

Matematika

- opakování zlomků a desetinných čísel - str. 19/6,7