ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

ZÁŘÍ 2020

 Co bych měl/a zvládnout:
ČESKÝ JAZYK  - jazyková výchova 

Poznám základní části slova - kořen, předponu, příponu a koncovku.

Rozliším slovo základové a odvozené.

Tvořím slova pomocí vhodných předpon, přípon i koncovek.

Odliším předponu a předložku.

ČESKÝ JAZYK    komunikace

Popíši danou osobu.

Zdokonaluji své dovednosti ve schopnosti začít text. Učím se, jak začít text citoslovcem, popisem prostředí či popisem postavy.  

Pokračuji v psaní vlastního textu. Dokončený text představím spolužákům.

ČESKÝ JAZYK -  literární výchova

Prezentuji knížku, kterou jsem přečetl(-a) o prázdninách.

Přemýšlím o svém čtenářství a dávám si "čtenářské předsevzetí".

Rozliším text umělecký a naučný.

MATEMATIKA

Opakuji si učivo z minulého školního roku a upevňuji si postupy v jednotlivých prostředích.

Dokáži ostatním vysvětlit své myšlenkové postupy.

Dokáži pomoci ostatním, pokud si s úlohou neví rady.

ANGLICKÝ JAZYK

 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Pro své výtvarné vyjádření volí vhodné prostředky.

Navrhuje alternativní řešení ke své výtvarné práci.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii.

Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů.

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA