ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

LISTOPAD 2020

 Co bych měl/a zvládnout:
ČESKÝ JAZYK  - jazyková výchova 

Všímám si změn při odvozování slov. Píši malé písmeno u přídavných jmen vzniklých odvozením od zeměpisného názvu.

Správně píši skupiny bě/bje, vě/vje.

Vím, kdy se píše  -n- a kdy -nn-.

Správně píši přídavná jména odvozená příponou -ský (-cký).

ČESKÝ JAZYK    komunikace

Popíši danou osobu.

Zdokonaluji své dovednosti ve schopnosti začít text. Učím se, jak začít text popisem postavy nebo dialogem postav. 

Pokračuji v psaní vlastního textu. Dokončený text představím spolužákům.

ČESKÝ JAZYK -  literární výchova

 Najdu ve své knize popis jedné z postav. Všímám si, jaká slovní spojení autor(-ka) používá.

Najdu ve své knize charakteristiku jedné z postav. Všímám si, jaká slovní spojení autor(-ka) používá.

Porovnávám, co mám s postavou společného a v čem se lišíme.

MATEMATIKA

Procvičuji sčítání a odčítání v různých typech úloh. S jistotou zvládám písemné násobení dvojciferným číslem.

Naučím se postup dělení dvoumístným číslem.

Rozumím pojmu "dělitelnost".

Vytvořím graf dělitelů daného čísla.

Vyřeším úlohy na vydláždění čtvercovými dlaždicemi.

ANGLICKÝ JAZYK

Znám číslice do 100, tisíc, milion a miliarda.

Umím přečíst anglicky matematické znaménka (plus, mínus, rovná se).

Znám slovesa vyjařující starání se o někoho.

Znám příslovce času a umím je správně používat.

Umím určit čas.

Rozumím významu textu na dané téma.

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Poznávám naše jehličnany.

Zkoumám listnáče.

Stromovousova olympiáda.

Lidé mění tvář Země.

Místo, kde žiji. Poznávám dobříšské památky a historické budovy.

Seznamuji se s principy demokracie a totality na příkladu sametové revoluce.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Dokončuji grafiku Obraz Trnky. Možnost volby - barvy, ručně nebo na počítači.

Vyjadřuji prostor, o kterém jsem slyšel. Možnost volby - kresba, malba, 3D.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu.

Využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 

 

INFORMATIKA

Zkoumám možnosti svého školního účtu.

Pracuji s aplikacemi v rámci svého školního účtu.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

vím, k čemu slouží pomocné linky

zapíšu v notách dvoučárkovanou oktávu