ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

 LISTOPAD

Co bych měl/a zvládnout:

ČESKÝ JAZYK  gramatika
 • Tvořím slova se samohláskovými i souhláskovými změnami.
 • Vytvořím přídavná jména ze zeměpisných názvů, píši zeměpisné názvy se správným počátečním písmenem (Francie, Francouz, francouzský).
 • Zapisuji správně skupiny hlásek vyslovované [bje], [vje], [pje].
 • V přídavných jménech tvořených příponami -ný, -ní a v podstatných jménech tvořených příponami -ík, -ina, -ice zapisuji správně -n- nebo -nn-.
ČESKÝ JAZYK  čtenářství
 • Listopadové téma - POSTAVA.

 • Všímám si v textu popisu a charakteristiky hlavní postavy, vedlejších postav. Hledám podobnosti mezi hlavní postavou a sebou samým. Vyjasňuji obtížná slova v textu. Určuji, čím je postava záporná, určuji její vztah k ostatním, během čtení si vytvářím představy (zapojuji všechny smysly).
 • Věnuji se v lekci literatury tématu 17. listopadu 1989 a době před pádem komunismu - v textu hledám důkazy nesvobody, diskutuji o autorově záměru.
 • Při hlasitém čtení vhodně využívám modulace hlasu (tempo, intonace, přízvuk).
 • Zaznamenávám své dojmy z četby. Představím ve třídě přečtenou knihu.
 • Odevzdám list k mé přečtené knize za 1. čtvrtletí. Vyberu si knihu z odlišného žánru pro 2. čtvrtletí.
ČESKÝ JAZYK  psaní a komunikace
 • Pokračuji v psaní vlastního textu.

 • Prohlubuji dále své dovednosti ve schopnosti začít text. Učím se, jak začít text vpádem do rozhovoru postav či otázkou.
 • Seznamuji se s osobním vyprávěním (vyprávění vlastního zážitku), najdu vhodný námět, vytvořím myšlenkovou mapu.
 • Představím ve třídě v projektu „Má zajímavá rodina“ jednoho z členů mé rodiny, který mě inspiruje či inspiroval, kterého si vážím. Projekt vypracuji dle zadané osnovy. V mluveném projevu komunikuji s posluchači verbálně i neverbálně, udržuji oční kontakt, vhodně využívám modulaci hlasu - tempo, intonaci. Podle situace vhodně volím spisovnou či nespisovnou výslovnost.
MATEMATIKA
 
 • Zaokrouhlím přirozená čísla.
 • Rozumím číslu se dvěma desetinnými místy v některých sémantických kontextech a umím s nimi operovat.
 • Řeším jednoduché a složené slovní úlohy.
 • Sestrojím konstrukce obdélníku a čtverce, pravoúhlého, rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku.
ANGLICKÝ JAZYK
 
 • Popíši pokoj v domě a nábytek v jednotlivých pokojích.
 • Rozumím a používám vazby there is/are a there isn´t/there aren´t.
 • Rozumím použití slov some/any ve větách.
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
 
 • Upevňuji si vědomosti o základních lidských právech a seznamuji se s demokratickými principy a diskutuji o nich.
 • Znám a uvedu významné události.
 • Znám některé události z nejstarší historie naší země.
 • Znám některé historické postavy a jejich činy.
 • Porovnám některé aspekty života kdysi a nyní.
 • Vyhledám jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách ČR.
 • Na školní zahradě zkoumám její biodiverzitu. Pokládám si otázky, jak ji rozšířit.
 • Zkoumám vliv člověka na tvář zahrady a krajiny.
 • Orientuji se v pojmech fotosyntéza a buněčné dýchání.
 • Třídím organismy do různých skupin.
 • Pracuji s klíči a atlasy.
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
 
 • Vysvětlím, co je abstrakce.
 • Věnuji pozornost zadání práce.
INFORMATIKA
 
 • Orientuji se na klávesnici, používám klávesy se speciální funkcí, aktivně pracuji s myší.
 • Ovládám základní funkce textového a grafického editoru.
 • Popisuji používané uživatelské prostředí - důležité ikony na ploše a hlavní panel.
TĚLESNÁ VÝCHOVA

 

 • Zlepšuji svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla.
 • Zvládám podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti. Umím využívat cviky na odstranění únavy.
 • Zvládám základy gymnastiky, akrobacie a cvičení na nářadí.
 • Zvládám dle individuálních možností kotoul vpřed i vzad.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
 • Realizuji rytmické cvičení s oporou o notový zápis

   
 • Ovládám správné pěvecké návyky (uvolněný zpěv, lehké nasazení, správné dýchání, zřetelná výslovnost)
 • Vysvětlím význam hudby hrané při významných příležitostech - Sametová revoluce
 • Zazpívám píseň v jednohlase v mollové tónině