ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

 • DUBEN

  Co bych měl/a zvládnout:

ČESKÝ JAZYK  gramatika
 • Skloňuji správně zájmena osobní (já, ty, se, ona, my, vy) - vyberu správnou variantu mě/mně, ji/jí, ni/ní, naši/naší, vaši/vaší, sebou/s sebou.

 • Skloňuji správně základní číslovky (dvěma/třemi). Umím správně zapsat číslovky slovem i číslicí.

 • Určím základní skladební dvojici (podmět a přísudek).

 • V příčestí minulém píši správně i/y/a podle shody podmětu s přísudkem

ČESKÝ JAZYK  čtenářství
 • Téma: VYJASŇOVÁNÍ A POROZUMĚNÍ TEXTU

 • Poznám hlavní myšlenku textu, umím převyprávět odstavec vlastními slovy. Rozumím tomu, o čem se v textu píše.
 • Vyjasňuji neznámá slova, pojmy. Pokud něčemu nerozumím, uvědomím si to a zjednám nápravu.

ČESKÝ JAZYK  psaní a komunikace
 • Pokračuji v psaní vlastního textu.

 • Trénuji dovednost popisu pocitů a myšlenek postav.
 • Dokončím osobní vyprávění. Příběh zkonzultuji, opravím chyby a přepíši na čisto. Osobní vyprávění představím pomocí nahrávky spolužákům. Kriticky avšak laskavě reaguji na texty svých spolužáků.
 • Napíši dopis se všemi náležitostmi.

MATEMATIKA
 • Přečtu zápis desetinného místa a vyznačím na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty.
 • Řeším jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Vím, jak se slaví Velikonoce u nás i ve Velké Británii.
 • Rozumím otázkám a záporným větám v čase přítomném prostém.
 • Přečtu krátký text o sportovcích. Tvořím krátké věty o sportovních aktivitách.
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
 • Odhadnu finanční náročnost běžného nákupu a cenu vybraných položek.

 • Pokusím se sestavit rozpočet rodiny. V modelové situaci hospodařím s daným obnosem. Odůvodním výběr položek, na které si půjčím.

 • Seznamuji se s charakteristickými vlastnosti ryb a s jejich základními zástupci.

 • Rozlišuji savce, ptáky, plazy, obojživelníky a ryby na základě jejich významných charakteristik. 

 • Rozeznávám základní zástupce bezobratlých živočichů.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Téma: Pohlednice, k detailu tam a zpět

 • Nakreslím zajímavé místo, další kresbou přiblížím a zvětším detail tohoto místa. 
 • Zapojuji se do výtvarné hry.  
INFORMATIKA
 • Porovnávám přednosti a nedostatky informace získané z knihy a stejné informace získané prostřednictvím výukového programu (multimediálního programu).

TĚLESNÁ VÝCHOVA
 • Zvládám pohyb v přírodě - přesun do terénu, chůze v terénu.
 • Zvládám dle svých možností jeden plavecký styl.
PRACOVNÍ ČINNOSTI
 • Umím samostatně připravit jednoduchý pokrm.
 • Udržuji pořádek a čistotu pracovních ploch. Dodržuji základy hygieny a bezpečnosti práce.
 • Učím se poskytnout první pomoc i při úrazu.
HUDEBNÍ VÝCHOVA
 •