ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

BŘEZEN 2023

 Co bych měl/a zvládnout:
ČESKÝ JAZYK
gramatika

(březen 2023)

 • poznat zájmena v textu
 • určit druhy zájmen
 • psát správné tvary zájmen
 • poznat číslovky v textu
 • určit druhy číslovek
 • psát pečlivě a pozorně - nezapomínat na doplnění diakritických znamének
ČESKÝ JAZYK
komunikace

 

 • vytvořit pozvánku
 • vyčíst a zapsat podstatné informace z naučného textu
 • vytvořit příspěvek do časopisu
 • dodržovat zásady slušné komunikace (naslouchat, neskákat druhým do řeči,...)
ČESKÝ JAZYK
literární výchova
 
 • aktivně se zapojit do aktivit během čtenářských lekcí
 • předvídat na základě ilustrace či přečteného textu
 • uskutečnit rozhovor s babičkou / dědečkem a získané informace vložit do písemného záznamu
 • při čtenářské dílně si číst soustředěně
MATEMATIKA 
 • hledám útvary - rozumím pojmům obvod a obsah
 • hledám útvary - dokáži si poradit s osovou souměrností daných útvarů
ANGLICKÝ JAZYK 
 
 • mluvit o svém volném čase a běžných činnostech

 • tvořit otázky pomocí tázacích slov (what, when, where…)
 • mluvit o školních předmětech a dni ve škole
 • zeptat se na čas a vyjádřit kolik je hodin
ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 

Přírodověda
 • pojmenovat důležité orgány lidského těla a vysvětlit k čemu slouží
 • vysvětlit, jak fungují některé orgánové soustavy
 • pojmenovat etapy lidského života
 • znát rozdíly mezi fázemi lidského vývoje
Vlastivěda
 • seznámit se s různými stavebními slohy- RENESANCE, BAROKO
 • seznámit se se vzděláváním v českých zemích a dobou osvícenskou
 • znát reformy Marie Terezie a Josefa II.
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
 
 • Svět je plný objemu
 • kreslím zátiší, pro vyjádření objemu používám šrafování
PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

 •  
TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 •  

HUDEBNÍ VÝCHOVA
 •