ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

ÚNOR

Co bych měl/a zvládnout:

ČESKÝ JAZYK  gramatika
 • Mluvnické kategorie podstatných jmen - u podstatných jmen v textu určím pád, číslo, rod a vzor. Podle vzoru zapisuji správně i/y v koncovce podstatných jmen (se zdůvodněním).

 • Určím přídavná jména v textu, i jejich druh (měkké, tvrdé, přivlastňovací). Přídavná jména přiřadím ke vzorům jarní, mladý a odůvodním pravopis jejich koncovek (ý/í).
ČESKÝ JAZYK  čtenářství
 • Téma: SHRNOVÁNÍ TEXTU

 • Vlastními slovy stručně a výstižně vyjadřuji hlavní informace z textu.
 • Zaznamenávám své dojmy z četby do pracovního listu - seznam přečtených knih.
 • Představím ve třídě přečtenou knihu (každé pololetí je třeba představit pomocí referátu nebo čtenářské vizitky jednu z přečtených knih).
ČESKÝ JAZYK  psaní a komunikace
 • Pokračuji v psaní vlastního textu. Umím použít v textu přirovnání. Prohlubuji pisatelské dovednosti, jak vytvořit příběhu závěr.

 • Pracuji na osobním vyprávění (vyprávění vlastního zážitku): výběr námětu konzultuji se spolužákem, vyberu vhodný námět, naplánuji pomocí myšlenkové mapy začátek, prostředek a konec příběhu, příběh dokážu poutavě otevřít.
MATEMATIKA
 • Sestrojuji konstrukce mnohoúhelníků. Sestrojuji rovnoběžky a kolmice.
 • Určím obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívám základní jednotky obsahu.
 • Sečtu délky stran mnohoúhelníku a vypočítám jeho obvod.
ANGLICKÝ JAZYK
 • Dokončím kapitolu věnovanou zvířatům.
 • Pohovořím o svých nebo kamarádových schopnostech a dovednostech s pomocí modálního slovesa can/can´t.
 • Orientuji se v čase. Zeptám se i odpovím na otázku: Kolik je hodin?
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
 • Popíšu nejvýznamnější historické budovy hlavního města Prahy.

 • Posoudím způsob života ve městě a na vesnici.
 • Ve skupině zpracovávám do podoby komiksu téma „Památky Prahy“.
 • Skupinovou práci prezentuji před třídou.
 • Poznávám některé zástupce savců a ptáků.
 • Rozeznávám základní charakteristiky savců, ptáků, plazů, obojživelníků a ryb.
 • Věnuji pozornost přednášce o Důležitosti hmyzích opylovačů.
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
 • únoru se seznámíme s uměním Op-artu.
 • Vymodeluji objekt z hlíny, který při pohledu shora bude vyjadřovat něco jiného, než při pohledu z boku.
 • Věnuji pozornost spolužákům při reflexi v kruhu.
INFORMATIKA

 

 • Napíšu a upravím jednoduchý text.
 • Kopíruji text a obrázky.
 • Uložím vytvořený dokument a vytisknu jej.

TĚLESNÁ VÝCHOVA
 • Dodržuji pravidla bezpečnosti při bruslení. Samostatně si připravuji na hodiny bruslení vhodné oblečení.
 • Zvládám základy techniky pohybu na bruslích.
 • Zvládám základy míčových her. Učím se utkání podle zjednodušených pravidel (vybíjená, fotbal, basketbal).
PRACOVNÍ ČINNOSTI
 • Umím pravidla stolování.

 • Sestavím jídelníček na celý den.

 • Učím se správné výživě.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
 •  

  Vím, co určují dynamická znaménka pp, mp, mf, ff 

 • Vím, které hudební nástroje tvoří smyčcový kvartet a znám zasedací pořádek hudebníků symfonického orchestru
 • Seznámím se s hudebními pojmy (staccato, legato)
 • Seznámí se blíže s hudebními skladateli (Smetana, Dvořák, Ryba, Mozart, Bach)