ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

ÚNOR

 Co bych měl/a zvládnout:
ČESKÝ JAZYK  jazyková výchova 

U podstatných jmen správně určím pád, číslo a rod.

Dané podstatné jméno dám do tvaru podle pádu, rodu a čísla.

Skloňuji podstatná jména rodu středního a ženského. Píši správné koncovky.

U podstatných jmen rodu středního a ženského určím vzor.

ČESKÝ JAZYK    komunikace

 Pokračuji v psaní vlastního textu. 

Popíši postavu podle obrázku.

Umím se vhodně chovat v divadle.

ČESKÝ JAZYK  literární výchova

Umím se vhodně chovat v knihovně.

Seznamuji se s životem a dílem Boženy Němcové.

Napíši klíčová slova, která se vztahují ke knižní postavě.

Porovnám, co mám s postavou společné a v čem se lišíme.

MATEMATIKA

Narýsuji úsečku, přímku a polopřímku. Rozumím těmto pojmům.

Sestrojím rovnoběžku s danou přímkou.

Umím graficky sčítat a odčítat úsečky.

Narýsuji kružnici s daným středem a daným poloměrem.

Při rýsování pracuji přesně a pečlivě.

Vyřeším úlohy se zlomky.

Vyhledávám a zpracovávám data z daných úloh.

ANGLICKÝ JAZYK

 Opakování 3. a 4. lekce.

Lekce 5. - sny.

Naučím se používat přítomný čas průběhový v kladné větě.

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 Znám hlavní památky našeho regionu.

Připravím si referát o vybrané památce ČR a přednesu jej před ostatními.

Znám základní rozdělení lidských dějin.

Znám základní rysy života v pravěkých dobách.

Orientuji se na časové ose.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA