ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

DUBEN 2023

Český jazyk
gramatika

 

 

 

 

Český jazyk
komunikace, psaní

 

 • třídím slova podle slovních druhů
 • u podstatných jmen určím rod, číslo, životnost
 • dokáži vyjmenovat pády
 • u podstatných jmen určím pád

 

 

 • pracuji na psaní svého vlastního příběhu podle mapy příběhu
 • konzultuji své psaní se spolužáky
 • dodržuji zásady slušné komunikace (hlásím se o slovo, naslouchám, neskáču druhým do řeči,...)
 • soustředím se na kontrolu - nezapomínám na doplnění diakritických znamének, na velká písmena

 

Matematika

 

 • seznámím se s římskými čísly
 • umím zapsat arabské číslice římskými číslicemi
 • umím řešit úlohy v prostředí krokování s pokynem čelem vzad
 • pracuji s daty - vytvářím soubor dat, eviduji je tabulkou nebo grafem a vyčtu data z tabulky
 • přečtu a zapíšu velká čísla
Anglický jazyk

 

 • pojmenuji vybraná místa a objekty v krajině (unit 7: Treasure)
 • rozumím pokynům pohybu v krajině
 • používám pokyny pohybu v krajině
 • napíšu krátký popis cesty
Člověk a jeho svět
Přírodověda
 • uvědomuji si odpovědnost lidí za ochranu a tvorbu životního prostředí
 • uvedu na příkladech činnosti, které mohou poškozovat prostředí a zdraví člověka
 • formuluji otázky, které mě při bádání napadají
 • učím se formulovat svou vlastní hypotézu nebo domněnku
 • vyhodnotím, zda byla domněnka potvrzena či vyvrácena
 • prezentuji své výsledky
 • aktivně pracuji ve skupině a podílím se na diskuzi ve třídě
Vlastivěda
 • dokáži se orientovat na časové ose
 • umím určit správné století
 • seznámím se s životem pravěkých lidí
 • hledám a porovnávám rozdíly života pravěkých lidí a současných lidí