ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

LISTOPAD 

 Co bych měl/a zvládnout:
ČESKÝ JAZYK  jazyková výchova 

 Vyjmenuji řady vyjmenovaných slov.

V doplňovačce správně doplním i/y po obojetných souhláskách uprostřed slov.

V souvislém textu napíši správné i/y po obojetných souhláskách uprostřed slov.

ČESKÝ JAZYK    komunikace

 Pokračuji v psaní vlastního textu. Využívám přímou řeč a správně ji píši.

Konzultuji svůj text se spolužákem (spolužačkou).

Připravím si referát o osobnosti, která je pro mě hrdinou (hrdinkou) a přednesu jej před ostatními.

V mluveném projevu komunikuji s posluchači tak, aby je můj projev zaujal. Udržuji oční kontakt a vhodně využívám modulaci hlasu.

ČESKÝ JAZYK  literární výchova

 Seznamuji se s populárně naučnými knihami souvisejícími s tématy svoboda / nesvoboda.

Seznamuji se s dílem Pavla Čecha.

Zamýšlím se nad záměrem autora.

Popíši prostředí, ve kterém se příběh odehrává.

MATEMATIKA

 Rozumím pojmu rovnice. Vyřeším rovnice v daných prostředích.

Umím násobit i dělit zpaměti i písemně.

Rozumím pojmům rovnoramenný trojúhelník, úhlopříčka, kolmost, rovnoběžnost.

Poznám rozdíl mezi čtvercem a kosočtvercem.

Umím zapsat zlomek a vyřeším úlohy se zlomky.

Umím písemně dělit jednomístným číslem.

ANGLICKÝ JAZYK

 Dokáži určit a pojmenovat světové strany.

Určím, kde se vybraný objekt nachází v orientaci k danému místu.

Pojmenuji vybrané emoce.

Zeptám se druhého, jak se cítí a naopak se podělím o své pocity.

Přečtu správně foneticky text.

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 Znám naše státní symboly.

Vím, jaké slavíme státní svátky.

Seznámím se s událostmi 17. listopadu 1989 a uvědomuji si důležitost této události pro další vývoj naší země.

Znám důležité osobnosti Sametové revoluce.

Rozumím pojmům demokracie a lidská práva.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 Snažím se vyjádřit objem předmětů pomocí šrafování.

Umím vyjádřit objem předmětů při modelování.

Vnímám svět umění a hledám v něm inspiraci.

Věnuji pozornost zadání práce.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 Zhotovím sněhuláka z textilního materiálu. Dodržuji správný pracovní postup.

Upevňuji prostorové vnímání a proporce.

Vyrobím zvonek niťovou technikou, následně dozdobím.

Umím si upravit své pracovní místo a po skončení práce vše uklidím.

Dodržuji bezpečnost, čistotu při práci a správný pracovní postup.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 Zpevňuji a uvolňuji tělo a jeho části. usiluji o přesné provádění pohybů.

Zvládnu kotoul vpřed do vzporu klečmo bez pomoci rukou.

Vyjádřím rytmus hudby pohybem.

Zvládám základní techniku úpolových cvičení.

Ovládám techniku hodu i chytání míče.