ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

BŘEZEN

 Co bych měl/a zvládnout:
ČESKÝ JAZYK  jazyková výchova 

U podstatných jmen správně určím pád, číslo, rod a vzor.

Dané podstatné jméno dám do tvaru podle pádu a čísla.

Skloňuji podstatná jména rodu mužského. Přiřadím k nim správný vzor.

U podstatných jmen rodu mužského píši správné koncovky.

ČESKÝ JAZYK    komunikace

 Pokračuji v psaní vlastního textu. 

Popíši postavu podle obrázku.

Všímám si toho, jak autor popisuje postavu v knize.

ČESKÝ JAZYK  literární výchova

Vytvořím text či obrázek na téma "Boží jako Božena".

Napíši dopis určený knižní postavě.

Předvídám, co se s knižní postavou bude dít dál.

Popíši vztahy, které knižní postava v příběhu prožívá.

MATEMATIKA

Narýsuji obrazec podle souřadnicového zápisu.

Ve čtvercové síti nakreslím osově souměrný útvar.

Vyřeším úlohy s velkými čísly.

Zapíšu čísla jako v Bilandu.

Umím převody jednotek (m, l, g).

Zjistím povrch kvádru.

Naučím se skládat krychli z papíru.

ANGLICKÝ JAZYK

 Umím vyjmenovat a napsat minimálně 10 divokých zvířat z lekce 6.

Umím popsat zvíře pomocí slovesa have got ve správném tvaru a slovesa can.

Umím používat přítomný čas průběhový.

Umím odpovědět pomocí krátkých odpovědí na otázky týkající se popisu zvířat.

Umím tvořit jednoduché otázky pomocí sloves have got a can.

Umím pojmenovat místa na mapě.

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 Znám základní rysy života Keltů, Germánů a Slovanů.

Znám některé staré české pověsti.

Ve skupině předvedu některou z pověstí jako scénku.

Znám základní informace o Velkomoravské říši.

Znám naše první Přemyslovce.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 Věnuji pozornost mluvčímu při zadávání práce i během závěrečné reflexe. Neruším během těchto aktivit ostatní.

Výtvarně se vyjadřuji k tématu "Boží jako Božena".
 
Vysvětlím, jak se má výtvarná práce k tématu Boženy Němcové vztahuje.
PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA