ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

Duben 2023

Předmět Učivo Poznámky

ČESKÝ JAZYK

gramatika

 • Procvičuji pravopis i/y v základu slov po obojetných souhláskách
  slovo a skutečnost.
 • Poznávám slovní druhy.
 • Poznávám podstatná jména - rod, číslo.
 

ČESKÝ JAZYK

Literární výchova a komunikace

 • Procvičuji tiché i hlasité čtení.
 • Popíši postavu v knize i ve skutečnosti.
 • Vyprávím o velikonočních zvycích.
 • Znám a respektuji pravidla diskuze, besedy.
 

ČESKÝ JAZYK

psaní

 • Dbám na čitelnost číslic i písma.
 • Zvládnu napsat krátký diktát, běhací diktát.
 • Pokračuji v tvořivém psaní, pracuji podle klíčových slov.
 
MATEMATIKA
 • Poznávám přednost násobení před sčítáním. 
 • Procvičuji indické násobení jako alternativu ke klasickému násobení a upevňuji si tak násobilku.
 • Umím doplnit správná čísla do indického násobení.

 • Orientuji se na číselné ose v oboru do 1000. 

 • Písemně sčítám i odčítám trojciferná čísla.

 • Řeším úlohy v prostředí rodokmenu.
 
ANGLICKÝ JAZYK
 • Seznámím  se některými velikonočními tradicemi v anglicky mluvících zemích.
 • Pojmenuji různá roční období.
 • Přečtu se správnou výslovností texty o dětech z různých zemí a přiřadím je k obrázkům.
 
PRVOUKA
 • Vysvětlím význam půdy pro živé organismy, seznámím se se složením půdy.
 • Pojmenuje nejznámější druhy rostlin.
 • Pojmenuje části těla rostliny.
 • Vysvětlí rozdíl mezi dřevinami a bylinami.
 • Charakterizuje rostliny kvetoucí, nekvetoucí, užitkové, okrasné, léčivé, chráněné, jedovaté.
 • Popíše význam kořene pro rostliny, tvar listu.
 • Seznámí se s rozmnožováním rostlin.
 • Ví, jak se chovat ohleduplně v přírodě při různých činnostech.
 • Třídí odpad.
 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
 • Svět je plný tvarů
 • Rozpoznávám, pojmenováván a kreslím různé tvary.
 
HUDEBNÍ VÝCHOVA
 • Hraji na jednoduché nástroje Orffova instrumentáře, pro doprovod využívám i jiné rytmické nástroje.

 • Dbám na správné dýchání při zpěvu.

 • Intonuji a rytmicky správně zazpívám jednoduché písně.

 • Poslouchám a rozliším skladby různého charakteru.

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI
 • Provádím pozorování přírody během ročního období.
 • Pracuji s různým materiálem, experimentuji.
 
TĚLESNÁ VÝCHOVA
 • Učím se pravidla pohybových her.

 • Respektuji pokyny učitele a pravidla jednoduchých pohybových her.

 

 

 •