ZŠ Trnka Dobříš

Když chybím...

Pondělí 24. 10. 2022

Český jazyk - Slova mnohoznačná opakování - Vymyslím větu na každý význam slova a napíšu jí. Slova KORUNA, OKO.

AJ - Our pets - opakujme slovíčka + PS AB str. 10/1,2 + 11/3

AJ - poslech video 0:10- 8:00 stopáž Mr. Matt + PS PB 14/10 přiřaď čísla u vět z rámečku podle děje z videa

TV - hry s míčem

Pátek 21. 10. 2022

Český jazyk - Čtenářská lekce (dvouhodinovka)-  Podle čeho si vybírám knihu - čteme 20 min

Matematika - Tabulka násobků str. 10/11 + rozdělujeme obdélník z dřívek na str. 10/12 (k modelování možné použít sirky - pod dohledem dospělé osoby)

HV - zpěv, rytmizace

Čtvrtek 20. 10. 2022

Výlet - Buková u Příbramě - Staré pověsti české

Středa  19. 10. 2022

Český jazyk - opakujeme slova mnohoznačná a souřadná, hledáme slova citově zabarvená 

Matematika - krokování a jeho číselný přepis PS str. 11/3

Anglický jazyk - procvičování nových slovíček PETS, PB 11/3,4, AB 11/4

VV - práce s tuží

Úterý  18. 10. 2022

Český jazyk - slova  mnohoznačná a souřadná + PS str. 16/1,2 + 17/1, 2 nahoře

Matematika - opakujeme písemné sčítání, gradace + Vláčky str. 8/5

Český jazyk/Prvouka  -  práce s textem téma stromy - vyhledáváme odpovědi na zvolené otázky

Pátek  14. 10. 2022

HV - rytmická ozvěna, učíme se píseň Stromy (Svěrák/Uhlíř), hrajeme na boomwhackers To je zlaté posvícení

AJ - (doplníme v pátek dle odučené části)

Český jazyk/prvouka - prezentujeme vyhledané informace o budovách v Dobříši

Český jazyk - psaní - dokončujeme další stránku v písance 

Čtvrtek  13. 10. 2022

Český jazyk - opakujeme párové souhlásky + PS str. 12 celá

VV - pracujeme s tvary

AJ - test slovíček School Things + procvičování I have got
 

Středa  12. 10. 2022

Český jazyk - opakujeme slova nadřazená - podřazená - souřadná + PS str. 16/1, 2, 3

Matematika - dokončení práce s dřívky PS str.     cv. 18 - hledám různá řešení a zapisuji do tabulky + rexlexe dosavadní práce - které prostředí je pro mě zatím výzvou - modeluji jeho podobu z dřívek a překresluji do sešitu + napíšu, co pro zlepšení mohu udělat

Čtenářská lekce - O Horymírovi 

Pracovní činnosti - šití obalu na rytířský deník + rytí erbů do plíšku (dokončíme společně ve škole)

Úterý  11. 10. 2022

Český jazyk - opakujeme slova protikladná + PS str. 15/1,2,3 a 4 + dokončujeme cvičení na str. 11/10  

Matematika/prvouka  -  kontrola domácího úkolu + píšu na lísteček, co mě napadá na téma stromy

Píseň Stromy - Svěrák, Uhlíř

Prvouka - zkoumáme stromy venku - PL záznamenáme druh, barvu a další vlastnosti + PL Můj strom

PL Stromy

Pondělí 10. 10. 2022

Český jazyk -  začínáme novou kapitolu Nauka o slově - PS str. 14/1 - tiché čtení s porozuměním + práce s textem 14/1 a,b + 14/2, 3

Anglický jazyk - School things - I have got (cards), Song - PB 6/5 + aktivity PB 6/6, 7/7,8,9

Matematika - práce s dřívky (sirky pod dohledem dospělé osoby) PS str. 6/18 - hledám počet/možnosti čtyřúhelníků podle umístění dělících dřívek v obdélníku 6x1

TV - běh, pokyny ke startu, nízký a vysoký start, pohybové hry

Úterý  4.10. 2022

Český jazyk - opakujeme slabiky bě, pě, vě, mě - vymýšlíme ze slabik slova a ze slov věty + PS str. 10/1,2,3 

Matematika  -  opakujeme pavučiny, hledáme pravidla, co nám pomáhá řešit pavučiny + Ps str. 5/15 a 16

Prvouka -  objevujeme důležité budovy ve městě Dobříš a plníme výzvu - Zjistím od cizího člověka nějakou informaci, koupím si v infocentru sám pohled se zajímavými místy města Dobříše - videoukázky k zítřejšímu výletu na Vyšehrad

Pověsti o založení rodu Přemyslovců - Vyšehrad

Praha

Pondělí 3. 10. 2022

Český jazyk - třídnická hodina - možnost opakovat na webu třídy nebo na čeština.in

Anglický jazyk - opakování slovní zásoby - školní potřeby, vybavaní ve třídě

Matematika - procvičujeme na matika.in

TV - běh, pokyny ke startu, nízký a vysoký start, pohybové hry

Pátek 30. 9. 2022

Český jazyk - opakujeme dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - PS str. 9/6 + práce ve dvojicích - vymýšlíme slova na dané slabiky s ě

Anglický jazyk - opakování slovní zásoby - školní potřeby, vybavaní ve třídě

HV - rytmizujeme s kelímky, hrajeme na orffovy nástroje písně Běží liška k Táboru, Okolo Frýdku cestička ad.

Český jazyk - psaní písmena Ř + reflexe celého týdne - Co se mi dařilo...

Čtvrtek 29. 9. 

Český jazyk - práce s textem v PL -  shrnutí informací  - Sv. Václav

Matematika 2x - práce s vláčky, porovnáváme jejich délku a hledáme možná řešení + PS str. 5/15, 16 + barevné počítání

Český jazyk - opakujeme bě, pě, vě, mě - PS str. 9/5 + běhací psaní - vymýšlíme věty na slova s bě, pě, vě, mě a dě, tě, ně

Pátek 9. 9. 2022

Český jazyk - opakujeme abecedu, učíme se básničku PS str. 4/1 - první sloka + PS str. 4/2,3 - práce ve dvojicích

Anglický jazyk - opakování , fráze I live..., I like... + opakování slovní zásoby - školní potřeby, vybavaní ve třídě

HV - opakujeme písničky z 2. třídy, rytmizujeme

Třídnická hodina - adapťák - představujeme si místo, kam pojedeme + vymýšlíme, co si zabalíme

Čtvrtek 8. 9. 

Český jazyk - opakujeme abecedu, učíme se básničku PS str. 4/1 - první sloka + PS str. 4/2

Matematika - PL s příběhem krále Ametysta str. 5 a 6 + měříme se pomocí provázku a seznamujeme s mírou 1 mm, 1 cm, 1 dm, 1 m, 1, km

Dílna čtení

Středa 7. 9. 2022

Český jazyk - opakujeme abecedu, PS str. 3/7a,b,c + 8

Anglický jazyk - seznamování , fráze I live..., I like... + opakování slovní zásoby - školní potřeby, vybavaní ve třídě

VV - úvodní hodina po prázninách, roční téma - Svět je plný linií

Úterý  6. 9. 2022

Český jazyk - skládáme slova z hlásek - opakujeme marťanskou řeč, rozdělujeme slova na slabiky, určujeme počet slov ve větě - PS str. 2 celá. 

Matematika  -  opakujeme sčítání a odčítání do 20, porovnáváme čísla - větší, menší, rovná se, rozlišujeme geometrické tvary - PL str. 3, 4

Český jazyk - tvoříme myšlenkovou mapu dobrých vlastností -  7 rytířských ctností (statečnost, zodpovědnost v chování, zručnost, služba druhým, vytrvalost, vzdělanost a samostatnost)

Prvouka -  zakreslujeme okolí školy podle reality - tvoříme plánek - PS str. 2/1 a 3/1, 2

 

 

Soubory ke stažení