ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

KVĚTEN 2022

Český jazyk
gramatika

 

 

 

 

 

Český jazyk
komunikace

 

 

Český jazyk
literární výchova

 

 • vyjmenuji řadu vyjmenovaných slov po V
 • přiřadím slova příbuzná k vyjm. slovům po V
 • napíši správné i/y po V uvnitř slov
 • vyjmenuji všechna vyjmenovaná slova
 • napíši správné i/y uvnitř slov (po B, L, M, P, S, V)
 • vyjmenuji slovní druhy
 • vyhledám v textu zástupce vybraných slovních druhů

 

 • vytvořím si plán svého příběhu
 • začnu a rozvinu svůj vlastní příběh
 • v písemném projevu píšu podle již osvojených pravopisných pravidel

 

 • popíšu prostředí, ve kterém se příběh odehrává
 • rozliším poezii a prózu
 • vyhledám a doplním rýmy
 • naučím se recitovat báseň a přednesu ji před ostatními
Matematika

 

 • řeším slovní úlohy
 • určím obsah a obvod útvarů ve čtvercové mříži
 • dokáži násobit písemně i indicky
 • poznávám zemi Biland
 • zkoumám krychlové stavby
Anglický jazyk

 

 •  
 • pojmenuj vybrané volnočasové aktivity

 • pojmenuji dny v týdnu

 • zeptám se spolužáka, zda něco umí a umím také odpovědět

 • pojmenuji jednotlivá roční období

 • vyjádřím, zda je teplo, či zima

 • správně přečtu názvy měsíců v roce

Prvouka

 

 • poznávám rostliny a jejich společné znaky
 • seznámuji se s pojmem fotosyntéza
 • seznámím se s krizovými situacemi a učím se dbát na vlastní bezpečí
 • umím přivolat pomoc
 • řídím se pokyny dospělých při mimořádných situacích