ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

ÚNOR

 Co bych měl/a zvládnout:
ČESKÝ JAZYK    gramatika

 

 • charakterizovat slova ve vyjmenovaných slovech po M a P a znát jejich význam
 • vyjmenovat řadu vyjmenovaných slov po M a P
 • vytvořit k jednotlivým vyjmenovaným slovům slova příbuzná
 • seznámit se s výjimkami a „zákeřnostmi“ těchto vyjmenovaných slov
 • v doplňovačce správně doplnit i/y po M a P uprostřed slov
 • napsat v souvislém textu správné i/y po M a P uprostřed slov
ČESKÝ JAZYK komunikace

 

 • dodržovat pravidla slušného chování
 • rozumět mluveným pokynům a vhodně na ně reagovat
 • poznat osobu podle jejího popisu a sám napsat popis osoby
ČESKÝ JAZYK       literární výchova

 

 • při čtenářské dílně si dokázat číst v klidu
 • poznat hlavní postavu příběhu a přemýšlet o tom, jaká je
 • seznamovat se s různými hrdiny dětských příběhů
MATEMATIKA 

 

 • řešit jednoduché slovní úlohy
 • násobit a dělit bez pomoci násobkové tabulky
 • sčítat a odčítat trojmístná čísla
 • seznámit se s prostředím Biland
 • indicky vynásobit dvě dvoumístná čísla
 • řešit pavučiny
 • zakreslit stavbu zepředu i shora
ANGLICKÝ JAZYK
 
 • pojmenovat vybrané části těla a používat při jejich popisu určitá přídavná jména (např. malý, velký..)
 • rozumět a dokázat používat fráze týkající se pohybu těla
PRVOUKA

 

 • uvést veličiny, které je možné u vybraných látek změřit
 • seznámit se s jednotkami délky, váhy a objemu
 • pojmenovat a používat jednoduchá měřidla
 • zaznamenat průběh pokusů
VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 

 • zkoumat více možností použití linií při modelování z hlíny
 • věnovat pozornost svým spolužákům při reflexi v kruhu
PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

 • naučit se připravovat jednoduchá jídla
 • upravit své pracovní místo a po skončení činnosti vše uklidit
TĚLESNÁ VÝCHOVA

 

 • zvládat základní způsoby házení a chytání míče
 • znát pravidla vybíjené a dodržovat je
 • podle svých možností zvládnout plynulý pohyb na ledě a pohybovat se na bruslích s ohledem na lidi okolo
HUDEBNÍ VÝCHOVA
 • improvizovat hudební dialog

 • zapsat noty c1- g1
 • zazpívat solmizační slabiky