ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

KVĚTEN 2023

Co bych měl/a zvládnout:

ČESKÝ JAZYK     


 

 • Rozumí únorovým pranostikám a dokáže je vysvětlit.
 • Vyhledá v textu informace o kočce domácí.
 • Dopíše do slov tvrdé slabiky.
 • Pozná se slovech měkké a tvrdé slabiky a správně dopíše i, í, y, ý.
 • Vyhledá a správně určí slovesa.
 • Čte hlasitě text a dokáže vyhledat odpovědi na otázky.
 • Skládá věty ze slov k daným obrázkům.
 • Vyhledá v básni podstatná jména.
 • Dodržuje zásady při psaní - správný úchop, sezení, výška hlavy. 
 • Dbá na krasopisné písmo a správný přepis slov a vět.

MATEMATIKA

 

 • Sčítá i odčítá desítky i jednotky v číselném oboru do 0 - 100.
 • Rozliší a pojmenuje rovinné geometrické útvary. Uvede příklady tvarů ve svém okolí.
 • Pracuje s tabulkou. Umí veličiny z tabulky přečíst i do ní zaznamenat - prostředí autobus, šipkové záznamy, sčítací tabulky.
 • Zdokonaluje se v prostředí Hejného matematiky - vytvoří střih na krychli a střih pro jeviště.
 • Učí se násobilku jako opakované sčítání. Násobky 3.

PRVOUKA

 • Téma: Domov (zná a umí zapsat svoji adresu, popíše jednotlivé místnosti v bytě a jejich účel).
 • Vytvoří Pětilístek na téma: Kočka domácí
 • Blíže popíše další domácí zvířata.

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 • Vyrobí přání. Pracuje podle slovního návodu.
 • Pracuje tvořivě s různými druhy materiálů.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 • Zvládá chůzi na ledě, klouzání, bruslení.
 • Zlepšuje svoji obratnost a koordinaci pohybů.
 • Dodržuje pravidla jednoduchých pohybových her.

ANGLICKÝ JAZYK

 • Umí počítat do 100 po 10
 • Rozumí příběhu o nakupování
 • Sehraje scénku na téma nakupování
 • Pojmenuje vybrané části oblečení

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 • Využívá nástroje Orffova instrumentáře k doprovodu lidových písní
 • Ovládá základy hudební teorie ( notová osnova, houslový klíč a délky not)