ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

BŘEZEN

 Co bych měl/a zvládnout:
ČESKÝ JAZYK gramatika
 • vysvětlit pravidla pro psaní slov s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • seznámit se s jednotlivými slovními druhy
 • vysvětlit, co jsou to podstatná jména a jména vlastní
ČESKÝ JAZYK komunikace
 • diskutovat o přínosu knih
 • dokázat ve své knize najít nosné sloupy příběhu – hlavní postavy, prostředí, děj
 • popsat děj podle obrázků
 • dokončit započatý příběh
MATEMATIKA 
 
 • sčítat a odčítat v oboru 0 – 100
 • propojit sčítání a násobení a násobit dále v oboru malé násobilky
 • orientovat se v úlohách o věku a počítat slovní úlohy o rodinných vztazích
 • vypočítat slovní úlohu z prostředí peněz
 • rozvíjet geometrickou představivost v rovině, rýsovat podle zadání
ANGLICKÝ JAZYK 
 
 • dokončit tematický okruh oblečení, znát slovní zásobu z tohoto okruhu: cap; woolly hat; dress; trainers; pullover; jacket; skirt; shoes; socks; T-shirt; hat; swimming goggles;
 • správně používat fráze: Put on...; Take off...; I like/ don´t like it ;
 • porozumět frázím: Can I help you? Can I try
 • počítání po desítkách do 100
PRVOUKA 
 
 • seznámit s tím, jak a z čeho vznikají výrobky
 • charakterizovat proměny přírody na jaře, vyjmenovat jarní měsíce
 • vyjmenovat nejznámější druhy květin a zvířat v lese i u vody
 • pojmenovat nejznámější druhy jarních květiy
 • popsat stavbu těla rostliny
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 
 • zapojit se do výtvarné aktivity

 • věnovat pozornost svým spolužákům při reflektivním kruhu
PRACOVNÍ ČINNOSTI
 
 • umět věnovat pozornost zadání práce
 • spolupracovat  na společném díle třídy
TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 
 • ovládat manipulaci s míčem
 • ovládat jízdu na zimních bruslích
 • bezpečně ovládat základní pravidla sportovních her
HUDEBNÍ VÝCHOVA

 • Doprovázím svůj zpěv na rytmické nástroje.
 • Rozliším tóny krátké a dlouhé, vysoké a hluboké.