ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

LISTOPAD

 Co bych měl/a zvládnout:
ČESKÝ JAZYK gramatika
 • charakterizovat, poznat, určit a vyjmenovat slova nadřazená, podřazená a souřadná
 • vysvětlit význam slova protikladného a vyjmenovat příklady
 • uvést příklady slov souznačných
 • bezpečně tvořit věty z daných slov, určit pořadí slov ve větě
 • rozlišit větu jednoduchou a souvětí
ČESKÝ JAZYK komunikace
 
 • číst se správnými důrazy  (klesat na konci věty oznamovací hlasem, dávat důraz na první slabiku)
 • popsat děj podle obrázkové osnovy
 • napsat ve správném tvaru slova a jednoduché věty podle diktátu
 • hlasitě a srozumitelně se vyjadřovat
MATEMATIKA 
 
 • § sčítat a odčítat v oboru 0 – 30
 • spravedlivě dělit na části
 • rozkládat čísla na dva sčítance
 • práce s chybou
 • získávat zkušenosti s kombinatorikou
ANGLICKÝ JAZYK 
 
 • pojmenovat vybrané druhy zeleniny v kombinaci s daným počtem a barvou
 • používat vazby there is/there are ve frázích
 • porozumět scénce o nakupování & sehrát obdobnou scénku
 • seznámit se s anglosaským svátkem Halloween
PRVOUKA 
 
 • vyjmenovat nejrozšířenější druhy lesních plodů a hub
 • pojmenovat základní druhy ovocných stromů a jejich plody
 • pojmenovat členy vlastní domácnosti, ale i vzdálenějšího příbuzenstva
 • vyjmenovat svátky a oslavy, které dodržuje a slaví moje rodina
 • vědět, jak pomáhat doma při drobných činnostech
 • vyjmenovat řadu domácích spotřebičů
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 
 • vnímat svět okolo sebe, porovnávat tvary věcí, které kolem sebe vidím
 • poznávat tvary předmětů pomocí různých smyslů
 • nakreslit tvar předmětu
 • věnovat pozornost zadání práce
PRACOVNÍ ČINNOSTI
 
 • umět věnovat pozornost zadání práce
 • pozorovat změny v přírodě na podzim a využít přírodniny při vyrábění
TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 
 • zvládat techniku nízkého a vysokého startu
 • rozložit síly úměrně svým běžeckým schopnostem