ZŠ Trnka Dobříš

Měsíční výstupy

DUBEN

 Co bych měl/a zvládnout:
ČESKÝ JAZYK gramatika
 • opakování párových souhlásek
 • vysvětlit pravidla pro psaní slov s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • seznámit se s jednotlivými slovními druhy
 • vysvětlit, co jsou to podstatná jména a jména vlastní
ČESKÝ JAZYK komunikace
 • napsat email kamarádovi, paní učitelce
 • užít si společně s rodiči "čtenářskou dílnu"
 • telefonovat s kamarádem, babičkou, dědou, paní učitelkou
 • respektovat nastavená komunikační pravidla v Meetu
 • komunikovat stručně i písemnou formou v chatu
MATEMATIKA 
 
 • sčítat a odčítat v oboru 0 – 100
 • procvičovat nadále násobení
 • orientovat se v násobcích 7,8
ANGLICKÝ JAZYK 
 
PRVOUKA 
 
 • všímat si změn přírody na jaře, vyjmenovat jarní měsíce
 • pozorovat a hledat různé druhy jarních květin v lese i u vody
 • zkusit pojmenovat nejznámější druhy jarních květiy
 • popsat stavbu těla rostliny
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
 • při kresbě uplatňuji linie, tvary a barvy
PRACOVNÍ ČINNOSTI
 
 • osvojit si jednoduché domácí práce (péče o květiny, prostření stolu, uklízení po sobě, apod.)
TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 
 • ovládat manipulaci s míčem
 • prozkoumat přírodu v okolí (dle možností)
 • jízda na kole
HUDEBNÍ VÝCHOVA