ZŠ Trnka Dobříš

Školní poradenské pracoviště

společný kontakt: spp@zstrnka.cz

S čím se na nás můžete obrátit?

Školní metodik prevence

Jaroslava Rampasová (rampasovajaroslava@zstrnka.cz)


➢spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky, společně tvoří a plní preventivní program školy (PPŠ)

➢realizuje a koordinuje preventivní programy vycházející z potřeb třídního kolektivu a třídního učitele a další aktivity školy zaměřené na prevenci rizikového chování (šikana a kyberšikana, násilí, záškoláctví, drogové závislosti, alkoholismus, vandalismus, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, sexuální zneužívání, rasismus a patologické hráčství)

➢poskytuje přímou pomoc při řešení náhle vzniklého problému v souvislosti s rizikovými projevy v chování žáků.

➢depistáž rizikového chování žáků


Školní psycholožka 

Alžběta Havelková (havelkovaalzbeta@zstnka.cz)


➢zjišťování sociálního klimatu ve třídě

➢diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků

➢individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)

➢krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce

➢prevence školního neúspěchu žáků

➢kariérové poradenství

➢podpora spolupráce třídy a třídního učitele

➢individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání

➢skupinová a komunitní práce s žáky

➢metodická pomoc třídním učitelům


Výchovná poradkyně/speciální pedagožka 

Andrea Běhounková (behounkovaandrea@zstrnka.cz)


➢péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

➢speciálně pedagogická intervence (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)

➢depistáž specifických poruch učení, výukových a výchovných problémů žáků

➢program pro nadané žáky

➢ spolupráce s PPP/SPC (zpracování doporučení, sledování + shromažďování zpráv z vyšetření žáka, pomoc při vyplňování dotazníků, propad informací směrem k pedagogům, vyhodnocování)

➢ podpora a metodické vedení asistentů pedagoga

11.01. 2024
Jaroslava Rampasová
Metodik prevence, vychovatelka školní družiny pro první třídu, učitelka na 1. stupni
Jmenuji se Jaroslava Rampasová a na naší základní škole pracuji jako učitelka oborových předmětů na 1. stupni, vedoucí vychovatelka školní družiny a také jako školní metodik prevence. Členem školního týmu jsem od vzniku Trnky v roce 2016.
Detail »
11.01. 2024
Andrea Běhounková
Výchovná poradkyně
Jmenuji se Andrea Běhounková, jsem dobříšská rodačka a mám jednoho syna. Jsem ráda, že má Dobříš TRNKU, a že jsem nově její součástí i já - v roli výchovného poradce.
Detail »
11.01. 2024
Alžběta Havelková
Školní psycholog
Jmenuji se Alžběta Havelková, bydlím nedaleko Berouna, mám jedno dítě a na Trnce působím jako školní psycholog.
Detail »