ZŠ Trnka Dobříš

Naše vize

TRNKA

Tolerace Radost Názor Komunita Aktivita

 

Prostředí podněcující tvořivost a zvídavost

V ZŠ TRNKA se snažíme vytvářet takové prostředí, které dětem umožní rozvíjet jejich přirozenou tvořivost a zvídavost. Naším cílem je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah k učení a abychom posílili jejich motivaci k celoživotnímu vzdělávání.

Aktivní vzdělávací metody a přístupy

Učitelé při výuce uplatňují formy kooperativního učení, individuálního učení a frontálního učení. Učitelé využívají například tyto metody: Konstruktivistická pedagogika, Projektové vyučování, Problémové učení, Metody Kritického myšlení, Metody rozvoje čtenářských strategií, Metody rozvoje finanční gramotnosti, diskuse a debata. Pro posílení sociálních dovedností a vztahů podporuje škola spolupráci žáků napříč věkovým spektrem.

Malé třídní kolektivy

Ve třídách je nižší počet dětí, celkový počet žáků školy bude ve chvíli plné kapacity 144 (školní rok 2022/2023).

Partnerský přístup

Vztahy mezi žáky, učiteli i rodiči se snažíme v naší škole zakládat na vzájemném respektu. Dobré sociální vztahy na půdě školy považujeme za stejně důležité jako akademické znalosti, a proto se o ně snažíme pečovat.

Osobnost učitele

Učitelé v ZŠ TRNKA se snaží být osobnostmi, které mohou být dětem příkladem a zprostředkují jim pro život důležité hodnoty, jako jsou svoboda, zodpovědnost, samostatnost, ale i sebedisciplína a schopnost se rozhodovat, pomáhat a být prospěšný sobě, druhým i společnosti. Učitelé mají jasnou představu, kam a jakým způsobem chtějí žáky dovést, přitom však zachovávají prostor pro jejich samostatné myšlení a rozhodování.

Individuální přístup

Učitelé při výuce respektují individuální tempo a úroveň znalostí jednotlivých žáků. Odlišným možnostem a potřebám žáků se snaží přizpůsobit učivo a učební metody a postupy. Učitelé podporují všestranný rozvoj žáků a zajímají se o jejich názory a připomínky.

Rozvoj sociálních dovedností

Za důležité považujeme rozvíjet sociální dovednosti žáků. Děti se učí navazovat a upevňovat vzájemné vztahy, spolupracovat při řešení úkolů, respektovat své okolí a zvládat případné konfliktní situace. Učí se porozumět samy sobě, vnímat dopady svého jednání, poznávat vlastní hodnotu a budovat sebedůvěru.

Spolupráce s rodiči

Jsme přesvědčeni, že rodiče do školy patří a jsou její nedílnou součástí. V ZŠ TRNKA proto podporujeme otevřenou komunikaci s rodiči žáků a jejich zapojení do aktivit školy.

Propojení s místní komunitou

ZŠ TRNKA chce být aktivní součástí místního společenství. Podílíme se na organizaci akcí pro veřejnost a podporujeme společensky prospěšné aktivity. Žáky školy vedeme k aktivní účasti na společenském dění, například prostřednictvím školních projektů.