ZŠ Trnka Dobříš

A je to tady! Zpátky do školy!

Po dlouhých více než pěti měsících někteří žáci a žákyně opět vstoupí do dveří škol. Nejinak je tomu v případě Trnky. Pro přihlášené děti se třídy otevřely už koncem května a proběhlo pár výletů jako příležitost potkat se s kamarády a kamarádkami, což trnkovým dětem během karantény scházelo nejvíc. Výuka v běžném režimu však začíná až teď 1. září. Navíc bude ale spojená s různými opatřeními týkajícími se prevence šíření onemocnění Covid-19, čili se připravte na trochu delší čtení (opatření se navíc mohou průběžně měnit podle celorepublikové i lokální aktuální situace).

Zahájení školního roku

Školní rok 2020/2021 odstartuje v úterý 1. září od 8:15 hodin na zahradě Trnky. Dočasně do 5. září (do ukončení stavebních prací) bude ještě omezen provoz šaten, děti si budou boty odkládat před třídami. 

Noví členové týmu

S tím, jak se Trnka početně rozšiřuje, přibylo v týmu také několik (staro)nových tváří. Sbor pedagogů prvního stupně se rozrůstá o třídní učitelku 1. třídy Marcelu Lorencovou a o novou asistentku pedagoga Evu Štenglovou (5.tř.), do družiny přichází Nikola Matějková a na 2. stupni budou nově působit Barbora Čistecká (zeměpis), Petra Klvačová (občanská výchova, dějepis, člověk a společnost), Eva Matějková (matematika, fyzika) a Adéla Sauerová (německý jazyk, PR školy).

Informace k (mimořádnému) fungování školy

Je třeba počítat s tím, že situace a nastavení doporučených i povinných opatření se mohou ze dne na den změnit v návaznosti na aktuální podmínky (semafor MZ) a doporučení nebo rozhodnutí hygienické stanice. Aktuální informace k fungování škol najdete na stránkách MŠMT

V současné době vypadá semafor pro školy takto:

Bílá - žádná opatření
Zelená - doporučeno omezení pořádání hromadných akcí, omezení pohybu dalších osob ve škole (aktuální stav pro okres Příbram)
Oranžová - povinnost nosit roušky ve společných prostorách (navíc k zelené)
Červená - částečné nebo úplné omezení provozu školy
 

Základní principy fungování v ZŠ Trnka

Ve škole jsme se shodli na tom, že se budeme snažit, aby škola fungovala v co nejnormálnějším režimu tak, aby nám všem bylo ve škole příjemně. Rádi bychom také uskutečnili všechny plánované akce a výjezdy. Budeme se soustředit na to, abychom zvládli plynule přecházet do online režimu a zpět a zároveň se dokázali postarat o ty, kteří budou muset z důvodu karantény být přechodně mimo školu. 

Z hlediska šíření jakýchkoli nakažlivých nemocí je pro nás důležité, aby do školy nechodil nikdo s akutními zdravotními potížemi

Žádáme tedy rodiče, žáky a členy týmu, aby...

  • nechodili do školy s jakýmikoli příznaky Covid-19 (zejména zvýšená teplota, kašel). O chronických obtížích, alergiích apod. informujte prosím třídní učitele. Nebudeme plošně vyžadovat vyjádření lékaře.
     
  • neprodleně informovali školu (třídní učitelku a ředitelku) v případě pozitivního testu dítěte na koronavirus nebo při nařízené karanténě tak, abychom mohli domluvit další postup a zapojení žáka do výuky.
     
  • na začátku školního roku zkontrolovali a aktualizovali kontaktní údaje (zejména telefonní číslo na rodiče).


 Preventivní opatření

Jednorázová setkání žáků a prolínání skupin se mohou uskutečnit. Výjezd na Blaník se uskuteční, situace byla telefonicky konzultována s MŠMT. Ke změně může dojít v případě, že se zhorší situace kolem koronoviru a změní se barva na semaforu určovaná MZČR. Nebudeme dohlížet na striktní oddělení skupin v rámci přestávek, stejně tak nebudou striktně odděleny týmy učitelů, protože by to znamenalo velké zásahy do výuky a práce s žáky.

Časté větrání, úklid, hygiena - učebny a společné prostory budeme často větrat. Budeme častěji uklízet a dezinfikovat zejména společné prostory. Budeme dbát na zvýšenou hygienu - mytí rukou, možnost dezinfekce rukou (dezinfekci nebudeme dětem nutit).

Roušky u žáků a žákyň - budou vyžadovány u dětí, které se budou stravovat v areálu 2. ZŠ Dobříš (týká se 6. a 7. roč.) při pohybu v prostorách této školy a jídelny s výjimkou doby, kdy budou obědvat.

 

Postup při zjištěných příznacích akutního respiračního onemocnění

Učitel/ka odvede žáka/žákyni (v roušce) do karanténní místnosti (v přízemí ZŠ vedle šatny) a kontaktuje Evu Šejnovou. Ta následně kontaktuje rodiče, aby si dítě neprodleně vyzvedli. Dále pedagog nebo pedagožka informuje ředitelku a zástupkyni ředitelky, společně domluví případný další postup ohledně opatření. Je nutné, aby si dítě rodiče vyzvedli. Prosíme o písemnou omluvenku do Školníčku.

 

Postup v případě pozitivního testu na koronavirus

V případě, že žák/žákyně nebo pedagog/pedagožka školy bude pozitivně testován/a na koronavirus, budeme vycházet z konzultace s hygienickou stanicí a řídit se jejími pokyny. Je pravděpodobné, že v takové situaci přejde minimálně daná třída od následujícího dne na online výuku.

 

Přítomnost rodičů ve škole

Rodičům bude umožněn vstup do školy obvyklým způsobem, nicméně vzhledem k aktuální situaci v našem okrese doporučujeme pohyb po škole omezit. Od rodičů nebudeme vyžadovat, aby měli roušku např. při vyzvedávání dítěte. Při setkání s učiteli/učitelkami budeme preferovat venkovní posezení, případné nasazení roušky necháme na dohodě obou stran. Rodiče a návštěvy nebudou chodit do tříd (s výjimkou rodičů žáků a žákyň prvního ročníku během prvního školního dne). Případné návštěvy zvenčí budou muset mít při vstupu do školy roušku. 


Předávání informací o zdravotním stavu

Pokud bude žákovi nebo žákyni ve škole špatně, budeme informovat pouze rodiče. Nebudeme u každé nevolnosti plošně informovat třídu nebo celou školu. Naopak budeme vždy informovat rodiče celé školy v případě, že se ve škole objeví potvrzený případ nákazy koronavirem. 

 

Zajištění výuky v případě, že...

  • ve třídě chybí méně než polovina dětí  - Žáci mají k dispozici materiály od učitelů, případně v Google Classroom. Bude vždy záležet na individuální domluvě a délce absence.
  • ve třídě chybí polovina a více dětí - Chybějící žáci jsou dle možností připojeni přes Meet. Učitel se v rámci výuky věnuje oběma skupinám, zapojuje je do výuky prezenčně i online. Materiály jsou k dispozici v Google Classroom.
  • chybí celá třída  - výuka probíhá distanční formou - Pokud je celá třída nepřítomna, probíhá online výuka podle speciálního rozvrhu podobně jako tomu bylo na jaře. Materiály jsou k dispozici v Google Classroom.

 

Technické zajištění výuky

Máme několik notebooků, které budou k dispozici žákům nebo žákyním k zapůjčení domů. Každá třída základní školy má připravenou učebnu Google Classroom, kam budou učitelé dávat podstatné materiály.

Je patrné, že nám další období připraví různé výzvy a jsme připraveni je společně zvládnout. Přeji tedy nám všem odvážné vykročení do nového školního roku, hodně sil, energie a optimismu a budu se těšit na naše vzájemná setkávání (ať už v roušce nebo bez ní).

 

Za trnkový tým


Jana Derflová, ředitelka ZŠ Trnka